Login: Hasło:
aaa
Witamy na stronie Spółdzielni Mieszkaniowej KASZUBY

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi
na naszej stronie internetowej.

Klinkosz Edyta _ 2015-07-22 09:45:52
Ogłoszenie o konkursie na najpiękniej ukwiecony balkon i najładniej zagospodarowane otoczenie budynku

Karta zgłoszeniowa do konkursu.pdf

Klinkosz Edyta _ 2015-06-29 15:39:46
Aerobik - Przerwa Wakacyjna

Klinkosz Edyta _ 2015-06-29 08:27:42
Dyżury Dzielnicowego w Spółdzielni

Klinkosz Edyta _ 2015-02-09 12:38:11
Koncepcja zagospodarowania osiedli Spółdzielni

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Kaszuby" zaprasza mieszkańców do przedstawienia swoich propozycji dotyczących koncepcji zagospodarowania osiedli Spółdzielni.

Koncepcja jest naniesiona na mapy i zostanie wyłożona dla mieszkańców w biurze Spółdzielni od dnia 26 stycznia 2015r.. Od tego dnia mieszkańcy będą mogli się z nią zapoznać i wnieść własne propozycje.

Zapraszamy mieszkańców do wzięcia udziału we wspólnym opracowaniu przedmiotowej koncepcji.

info.kartuzy artykuł pt. "SM "Kaszuby" podjęło współpracę z gminą Kartuzy.

Klinkosz Edyta _ 2015-01-12 08:46:58
Nowy statut

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Kaszuby” w Kartuzach
informuje, iż zainteresowani Członkowie Spółdzielni mogą odebrać w sekretariacie Spółdzielni STATUT
uchwalony przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni
w dniu 27 czerwca 2014r.,
zarejestrowany postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 26.09.2014r. sygn.akt: GD.VIII NS-REJ.KRS/014416/14/435.

Klinkosz Edyta _ 2014-12-11 13:38:08
Informacja dotycząca wymiany wodomierzy

 Szanowni Państwo!

        Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Kaszuby” informuje, że z dniem 31.12.2014r. upływa 5-cio letni okres ważności legalizacji wodomierzy zamontowanych w Państwa mieszkaniach. W związku z powyższym  zaistniała konieczność ich wymiany na nowe. Wynika to z zapisów ustawy Prawo o miarach z dn. 11 maja 2001r. (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 243 poz. 2441 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2.04.2004r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych. Podobnie jak większość zarządców nieruchomości wielolokalowych Zarząd wspólnie z Radą Nadzorczą zdecydował się na zakup i montaż wodomierzy elektronicznych umożliwiających zdalny (radiowy) odczyt zużycia wody.
 
System taki posiada wiele zalet m.in.:
  • pozwala uniknąć uciążliwości związanych z koniecznością zapewnienia dostępu do lokalu przy każdym odczycie kontrolnym,
  • pozwoli na stałe monitorowania zużycia wody także w przypadkach wątpliwych bądź dających podstawę do podejrzeń o nieuczciwy pobór wody,
  • rejestruje  wszelkie awarie oraz próby ingerencji w układ odczytu, przepływ wsteczny wody, próby demontażu lub działania magnesem neodymowym,
  • pozwoli skutecznie zminimalizować możliwości kradzieży wody.
 
Natomiast nowe wodomierze posiadają wyższą niż obecne klasę dokładności, co będzie prowadzić do zmniejszenia występujących niedoborów w rozliczeniu zużycia wody.
 
Więcej informacji nt. wybranego typu wodomierza:

Wodomierz elektroniczny umożliwiający zdalny (radiowy) odczyt zużycia wody wyposażony został w mikroprocesor oraz nadajnik radiowy służący do przesyłania informacji o zmierzonym i zapamiętanym przez wodomierz zużyciu wody.
Układ mikroprocesorowy służy do obliczania aktualnego przepływu wody. Mikroprocesor zapamiętuje i przechowuje w pamięci zarejestrowane zużycie wody na koniec okresu rozliczeniowego we wszystkich mieszkaniach jednocześnie. Dane te pozostają w pamięci wodomierza i są wysyłane drogą radiową na zewnątrz, a po ich odczytaniu stanowią podstawę do rozliczenia wody. Moduł transmisji radiowej pracuje tylko raz w miesiącu, przez kilka sekund. Emisja fal radiowych została zredukowana do niezbędnego minimum.
Sygnał z wodomierza jest kodowany i nie może być odczytany przez osoby trzecie.
Praca wodomierzy jest w sposób ciągły monitorowana poprzez urządzenia zewnętrzne – koncentratory, niezależne od wodomierza. Dzięki takiemu rozwiązaniu istnieje możliwość odtworzenia pracy wodomierza wraz z jego ewentualnymi stanami awaryjnymi. Wodomierz może być odczytywany w dowolnym czasie. W każdej chwili dostępne są w pamięci wodomierza wskazania z ostatnich 14 miesięcy jego pracy.
Wodomierz jest całkowicie zabezpieczony przed możliwością nieuprawnionego przeprogramowania.
 
Wodomierze znajdujące się w lokalach mieszkalnych są Państwa własnością. Spółdzielnia wyłoży środki na sfinansowanie wymiany wodomierzy a mieszkańcy będą mogli je spłacić jednorazowo lub w 30-tu miesięcznych nieoprocentowanych ratach.
 
Harmonogram montażu zostanie przedstawiony Państwu w terminie późniejszym tj. po rozstrzygnięciu przetargu - bezpośrednio przed przystąpieniem firmy do robót.
 
Informujemy również, że po upływie okresu legalizacyjnego mieszkania niewyposażone w nowe wodomierze rozliczane będą jak lokale nieopomiarowane, wg stawek ryczałtowego zużycia na osobę, proporcjonalnie do liczby osób w nich zamieszkujących.
Klinkosz Edyta _ 2014-11-20 14:11:23
AWARIA FAXU

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Kaszuby” informuje, iż fax Spółdzielni jest uszkodzony, w związku z powyższym uprzejmie prosimy o przesyłanie korespondencji za pośrednictwem poczty bądź na adres e-mail tj. biuro@smk.kartuzy.com.pl

Przepraszamy za utrudnienia.

Klinkosz Edyta _ 2014-10-14 13:05:14
Logowanie
Szanowni Mieszkańcy!!!
 
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że dokumenty (protokoły, uchwały, sprawozdania) umieszczone na stronie internetowej Spółdzielni ...
Klinkosz Edyta _ 2013-12-20 09:14:45
Instrukcja umieszczania dokumentów Spółdzielni na stronie internetowej SM Kaszuby w Kartuzach

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Kaszuby" w Kartuzach informuje, że w dniu 28.08.2012r. podjął Uchwałę nr 38/820/12 w sprawie zatwierdzenia Instrukcji umieszczania dokumentów Spółdzielni na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Kaszuby" w Kartuzach.

 

Instrukcja umieszczania dokumentów Spółdzielni na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Kaszuby" w Kartuzach.pdf

 

Klinkosz Edyta _ 2012-10-01 12:38:40
INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO

Spółdzielnia informuje, że każdy lokator spełniający warunki określone  ustawą z dnia 21.06.2001r. o dodatkach mieszkaniowych ma prawo ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach.

Lokator posiadający zaległości  z tytułu opłaty eksploatacyjnej również może zwrócić się z wnioskiem o dodatek mieszkaniowy.

Bliższe informacje można uzyskać  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  (p.  III , pokój 311,  budynku Urzędu Gminy w Kartuzach przy ul. Hallera 1, Tel. ( 58) 681-26-31 w.39  lub  w  biurze Spółdzielni  w  Dziale Księgowym.     

Hirsz Emilia _ 2011-06-24 11:46:12
© Copyright S.M. KASZUBY Kartuzy