Login: Hasło:
aaa
Witamy na stronie Spółdzielni Mieszkaniowej KASZUBY

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi
na naszej stronie internetowej.

Klinkosz Edyta _ 2016-05-18 12:34:21
Festyn w Kartuzach na O.Wybickiego

Klinkosz Edyta _ 2016-05-18 12:33:54
Konkurs na zastępcę Prezesa ds. Technicznych

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Kaszuby” w Kartuzach ul. Sędzickiego 30

 OGŁASZA KONKURS NA:

 Z-cę Prezesa ds. Technicznych

     1.   Kandydaci  przystępujący do konkursu winni spełniać następujące niezbędne kryteria:

 • ukończenie wyższych studiów technicznych,
 • co najmniej 10-letni staż pracy w zawodzie, w tym co najmniej 5-letni staż  pracy na stanowiskach kierowniczych,
 • praktyczna znajomość prawa budowlanego oraz przepisów wykonawczych,
 • znajomość obsługi komputera w zakresie Windows, oprogramowania MS Office,
 • pełna dyspozycyjność,
 • praktyczna znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników.

        2.   Dodatkowe kwalifikacje:

 • licencja zarządcy nieruchomości,
 • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami, prawa spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
 • znajomość prawa energetycznego i gospodarki cieplnej, umiejętność kosztorysowania robót budowlanych i posiadanie uprawnień budowlanych.

Dodatkowym atutem będzie posiadanie innych uprawnień, licencji, świadectw odbytych szkoleń, jak również praca na stanowiskach kierowniczych w spółdzielniach mieszkaniowych.

Możliwość zatrudnienia na ½ etatu.

        3.   Oferta kandydatów powinna zawierać:

 • życiorys (CV) wraz ze zdjęciem i listem motywacyjnym oraz informacje o sposobie  kontaktowania się z kandydatem   (adres, telefon kontaktowy, e-mail) jak również klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U  nr 133,  poz. 883, ze zm.),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • odpisy ukończenia kursów, szkoleń i uzyskanych uprawnień,
 • kserokopię świadectw pracy potwierdzające minimum 10-letni staż pracy w zawodzie, w tym co  najmniej 5-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych,
 • oświadczenie zawierające informację o:

-  niekaralności,

-  korzystaniu z pełni praw publicznych,

-  posiadaniu zdolności do czynności prawnych,

- nieprowadzeniu przeciw kandydatowi postępowania prokuratorskiego lub sądowego   związanego z działalnością gospodarczą,

-   braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku,

- niepozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa      z członkiem Rady Nadzorczej.

 

4.   Ofertę należy składać do 13.06.2016 r. w zamkniętej kopercie bezpośrednio w sekretariacie siedziby Spółdzielni w dni robocze, w godzinach urzędowania Spółdzielni lub przesłać na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Kaszuby”, 83-300 Kartuzy, ul. Sędzickiego 30, z dopiskiem:  ,,Postępowanie konkursowe na stanowisko Z-cy Prezesa ds. Technicznych, nie otwierać”.                W terminie wskazanym w ogłoszeniu (datą złożenia oferty w terminie jest data wpływu do Spółdzielni). Do oferty należy dołączyć kserokopie wymaganych dokumentów, a ich oryginały należy okazać w  trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. O terminie i miejscu prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni  indywidualnie. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn.

Klinkosz Edyta _ 2016-05-18 10:48:07
Spotkania z mieszkańcami nieruchomości

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kaszuby" informuje, iż dnia 04.11.2015r. zostały zakończone zebrania Zarządu             z mieszkańcami poszczególnych nieruchomości zasobów Spółdzielni. Protokoły z zebrań znajdują się           w zakładce: Spółdzielnia -> zasoby -> kartuzy; Spółdzielnia -> zasoby -> Sierakowice;                                   Spółdzielnia -> zasoby -> Żukowo

Węsiora Martyna _ 2015-11-24 08:14:50
Zarejestrowane zmiany do statutu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Kaszuby” w Kartuzach informuje, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 29.09.2015r. sygnatura sprawy: GD.VIII NS-REJ.KRS/018215/15/119 zostały zarejestrowane zmiany do Statutu Spółdzielni uchwalone przez Walne Zgromadzenie w dniu 26.06.2015r.

Klinkosz Edyta _ 2015-10-07 11:58:59
Ogłoszenie dotyczące pamiątek i zdjęć nt.historii Spółdzielni

Klinkosz Edyta _ 2015-09-25 09:02:22
Informacja nt. umorzenia postępowań w sprawie wymierzenia administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie drzew

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kaszuby” w Kartuzach informuje, umorzone zostały wszystkie postępowania dotyczące wymierzenia przez Burmistrza Kartuz administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie drzew na skutek niewłaściwego wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych.

Klinkosz Edyta _ 2015-08-31 08:13:34
Dyżury Dzielnicowego w Spółdzielni

Klinkosz Edyta _ 2015-02-09 12:38:11
Logowanie
Szanowni Mieszkańcy!!!
 
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że dokumenty (protokoły, uchwały, sprawozdania) umieszczone na stronie internetowej Spółdzielni ...
Klinkosz Edyta _ 2013-12-20 09:14:45
Instrukcja umieszczania dokumentów Spółdzielni na stronie internetowej SM Kaszuby w Kartuzach

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Kaszuby" w Kartuzach informuje, że w dniu 28.08.2012r. podjął Uchwałę nr 38/820/12 w sprawie zatwierdzenia Instrukcji umieszczania dokumentów Spółdzielni na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Kaszuby" w Kartuzach.

 

Instrukcja umieszczania dokumentów Spółdzielni na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Kaszuby" w Kartuzach.pdf

 

Klinkosz Edyta _ 2012-10-01 12:38:40
INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO

Spółdzielnia informuje, że każdy lokator spełniający warunki określone  ustawą z dnia 21.06.2001r. o dodatkach mieszkaniowych ma prawo ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach.

Lokator posiadający zaległości  z tytułu opłaty eksploatacyjnej również może zwrócić się z wnioskiem o dodatek mieszkaniowy.

Bliższe informacje można uzyskać  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  (p.  III , pokój 311,  budynku Urzędu Gminy w Kartuzach przy ul. Hallera 1, Tel. ( 58) 681-26-31 w.39  lub  w  biurze Spółdzielni  w  Dziale Księgowym.     

Hirsz Emilia _ 2011-06-24 11:46:12
© Copyright S.M. KASZUBY Kartuzy